Működési szabályzat

A Magyar Állatorvosi Kamara
Praxisvezetői Tagozatának
Működési Szabályzata

(2018. 06. 06.)

Preambulum
A Magyar Állatorvosi Kamara Praxisvezetői Tagozata (továbbiakban Tagozat) a praxisvezetőként tevékenykedő vagy a praxismenedzsment iránt elkötelezett kamarai tag állatorvosok szakmai, érdekképviseleti és érdekérvényesítő testülete. A testület nem jogi személy. A Tagozat a Magyar Állatorvosi Kamara Alapszabálya szerint működik.

Általános rendelkezések
A Tagozat Működési Szabályzat szerint működik, mely tartalmazza, és meghatározza a Tagozat
a. elnevezését
b. székhelyét
c. feladatait és céljait
d. szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat
e. képviseleti szervét, a tisztségviselők feladatait, választásuk módját
f. költségviselésére, gazdálkodására vonatkozó szabályokat

A Tagozat elnevezése
A Tagozat elnevezése: a Magyar Állatorvosi Kamara Praxisvezetői Tagozata
(a továbbiakban Tagozat).

A Tagozat székhelye
A Tagozat székhelye:
A MÁOK Országos irodájának mindenkori címe (1078 Budapest, István u. 11. Fszt. 1.)
A Tagozat levelezési címe:
A mindenkori Titkár címe (jelenleg: 2626 Nagymaros, Szent Mihály u. 217/1)
A Tagozat e-mail címe: praxisvezeto@gmail.com

A Tagozat feladatai és céljai
a. a magyarországi praxisvezető és praxismenedzsment iránt érdeklődő állatorvosok számára alkotó közösséget létrehozni
b. a tulajdonosi szemlélet mentén megvitatva a mindennapokban felmerülő szakmai és menedzsment témákat és problémákat, valamint azokra lehetséges válaszokat adni
c. segíteni a belső és külső kommunikációt a praxisok és az állattartók között
d. kapcsolatot létrehozni a gazdasági élet szereplői és az állatorvosok között
e. segíteni a pályakezdő állatorvosok integrációját, különös tekintettel a gazdasági szemlélet formálására
f. segíteni az üzleti gondolkodásmód meghonosodását, ami hosszabb távon
elengedhetetlen a szakmai fejlődéshez
g. tudásmegosztásra törekedni az állatorvosi menedzsment terén
h. a praxisvezetők számára hatékony érdekképviseletet biztosítani

A Tagozat szervezetére és működésére vonatkozó szabályok
Tagsági viszony létesítése: írásos nyilatkozat a Vezetőség részére, a szükséges dokumentumok csatolásával, postai úton való megküldéssel.
A Tagozat tagja lehet az, aki
a. a Magyar Állatorvosi Kamara tagja
b. a Tagozat feladataival és céljaival egyetért, és a működési szabályzatot elfogadja
c. állatorvosi praxis szakmai vezetője és/vagy tulajdonosa (praxisengedélye alapján)
d. vele szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés nincs hatályban
e. akinek tagfelvételi kérelméről a Vezetőség döntött
A Tagozat tagja szavazati joggal rendelkezik a Tagozat közgyűlésében és vezetőségében, a
tagozati tisztségek bármelyikére megválasztható.

A Tagozat pártoló tagja lehet az, aki
a. a Magyar Állatorvosi Kamara tagja
b. a Tagozat feladataival és céljaival egyetért, és a működési szabályzatot elfogadja
c. vele szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés nincs hatályban
d. akinek tagfelvételi kérelméről a Vezetőség döntött

A Tagozat pártoló tagja tanácskozási joggal rendelkezik a Tagozat közgyűlésében (szavazati joga nincsen, a tagozati tisztségekre nem választható).

Tagsági viszony megszüntetése: írásos vezetőségi határozattal, indoklással.

A tagsági viszony megszűnik:

a. ha a tagsági viszony létesítésének valamelyik feltétele nem áll fenn
b. kérésre, amennyiben a tag írásban jelzi azt a Vezetőség számára
c. kizárással, amennyiben a tag egymást követő két közgyűlésen nem jelenik meg,
és magát írásban ki nem menti
d. kizárással, amennyiben a tag súlyos fegyelmi vétséget követ el, mellyel az
egyesület feladatainak és céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy
magatartásával egyéb módon méltatlanná válik az egyesületi tagságra
e. a tag halálával

A Tagozat képviseleti szerve, tisztségviselőinek feladatai, választásuk módja
A Tagozat képviseletei szerve
a. A Tagozat képviseleti szerve a tagok összességéből álló Tagozati Közgyűlés.
b. A Tagozati Közgyűlés határozatképes, ha azon a regisztrált tagok több mint fele jelen
van.
c. Határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel, 30 perccel később – ismételt
közgyűlés hívható össze, amennyiben az a meghívóban szerepel, és azt a jelenlévő
tagok legalább 25%-a megszavazza. Az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes.
d. A Tagozat elnöke szükség szerint, de legalább évente egyszer Tagozati Közgyűlést hív
össze, melyre beszámolót készít, és előterjeszti a következő év munkarendjét.
e. Rendkívüli súlyú ügyekben a Tagozati Közgyűlés bármikor összehívható a MÁOK elnöke
vagy a Tagozat elnöke által saját hatáskörben, illetve a Tagság 15 %-ának írásbeli
kérésére, kötelezően.
f. A Tagozat közgyűlése döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség
esetén a tagozat elnökének szavazata dönt.

A Tagozat tisztségviselőinek feladatai, választásuk módja
a. A Tagozat közgyűlése a Vezetőséget (egy elnököt, egy alelnököt, egy titkárt, hat fő vezetőségi tagot), valamint a Felügyelő Bizottságot (egy elnököt és két fő bizottsági tagot) maga választja, Működési Szabályzatát maga fogadja el, amely a MÁOK országos elnökségének jóváhagyása után lép hatályba.
b. Valamennyi tagozati tisztség betöltése 4 évre szól, melynek elteltével új választást kell tartani.
c. a Tagozat vezetősége szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik
d. a Tagozat vezetőségének üléseit a Tagozat elnöke hívja össze
e. a Vezetőség 30 %-ának javaslatára a tagozat elnöke köteles a Tagozat vezetőségét összehívni.
f. a Tagozat vezetőségi ülésének napirendjére a Tagozat elnöke és a vezetőségi tagok tehetnek javaslatot.
g. a Vezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a Tagozat elnökének szavazata dönt.
h. a Tagozatot – valamennyi kamarai és kamarán kívüli fórumon – a Tagozat elnöke képviseli.
i. a Tagozat alelnöke – a Tagozat elnökének akadályoztatása esetén – teljes jogkörben helyettesíti a Tagozat elnökét.
j. a Tagozat elnökének és alelnökének együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörben a Tagozat titkára helyettesít.
k. a Tagozat ügykezelése a Tagozat titkárának a feladata.
l. a Tagozat iratkezelésére a MÁOK érvényes iratkezelési szabályzatának vonatkozó részei az irányadók
m. a Tagozat Felügyelő Bizottsága ellenőrzi a Tagozat működésének szabályszerűségét a hatályos jogszabályok, ill. a MÁOK Alapszabályában leírtak szempontjából.
n. a Tagozat tagdíjat nem szed, gazdálkodást nem folytat, ennek megfelelően költségvetést sem készít. A felmerülő költségeket minden tag maga rendezi.

A jelen Tagozati Működési Szabályzatot 2018. június 6-án elfogadta a Tagozat alakuló közgyűlése.